Transportation to Jingli Hotel

Basic Info of Jingli Hotel Nanjing


Address: 

Beijing W Rd, Gulou District, Nanjing, Jiangsu Province, China

Tel: 

 +86 25 8331 0818

Website:

http://www.jinglihotel.com/html/about_info.htm

From Nanjing Railway Station to Jingli Hotel


Metro:

Line1: from Nanjing Station(exit 1) to Drum Tower(exit 4A), 17min, ¥2

Taxi:

6.2km, 21min, ¥22

6.1km, 20mi, ¥22

From Nanjing South Railway Station to Jingli Hotel


Metro:

Line 1:  from Nanjing South Railway Station  to Drum Tower(exit 4A), 35min, ¥3

Taxi:

22.7km, 33min, ¥39

16.7km, 29min, ¥39

From Nanjing LuKou International Airport to Jingli Hotel


Metro:

Airport Line + Metro Line 1:

from Lukou Airport to Nanjing South Railway Station + from Nanjing South Station to Drum Tower(exit 4A),1h+56min, ¥7

Taxi:

46.9km, 45min, ¥131

57.4km, 53min, ¥131